CFP: The Translator: Competence, Credentials, Creativity

Cardiff University Postgraduate Conference, 27 May 2014

The Translator: Competence, Credentials, Creativity

Keynote speaker: Professor Theo Hermans (UCL)

‘The translator’ lies at the heart of much research in translation studies and other disciplines and yet closer inspection reveals ‘the translator’ to be an intriguingly nebulous concept. This conference invites postgraduate researchers from arts and humanities, social sciences and other fields to revisit and advance work on the figure of the translator and the criteria that contribute to our understanding of the protean persona, focusing on such criteria as competence, credentials and creativity.

While we welcome any perspective on the translator, we also hope to showcase a strand of work oncontemporary translators. For example, it might be revealing to explore the impact of technology and Web 2.0 on translators and to expand recent work on non-professional translators (e.g. fan translators, activist translators or natural translators). A conference hosted in Wales may also provide a particularly appropriate setting for the consideration of the translator’s role in (re-)constructing contemporary group identities, be it local or global, national, transnational or ‘post-national’. Another avenue of inquiry might concern the postmodern perceptions of the fluidity of borders between socio-cultural and artistic entities as well as media, and the resulting perceived overlaps between the figures of ‘the translator’, the migrant, the author, the artist and other socio-cultural agents. Finally, the discussion might be informed by the current trend to incorporate, broadly speaking, non-Western conceptualizations of translation and ‘the translator’.

Papers may address questions which include, but are not limited to, the following:

–          Language and translation/interpreting competence

–          Technological competence and subject specialization

–          Translator/interpreter training and the profession

–          Bilingualism, biculturalism, code-switching

–          Non-professional translators/interpreters

–          The translator’s credentials and authority

–          The translator and group identity (local, national, global etc.)

–          The translator’s identity and visibility

–          The translator’s creativity and craft

–          Adaptation and inter-media translation

–          The translator and the artist (writer, musician, film-maker etc.)

–          The translator and the migrant

–          The translator and communicating between fields of knowledge

–          The translator: past and present

Please send a 300 word proposal for a 20 minute presentation along with a short biographical note atthe.translator.pg.conference@gmail.com  by 31 March 2014. We will notify you of the results by 5 April 2014 (please contact us if you require an earlier response to be able to attend). Please use the same contact address for queries.

Please inform us if you would like to deliver a paper in Welsh: every effort will be made to provide simultaneous English interpretation. We would appreciate if you could supply an abstract in English (as well as Welsh if relevant).

Organizing committee: Dia Borresly, Lisi Liang, Esther Liu, Sara Orwig, Dorota Goluch

The event is kindly supported by the University Graduate College and the European School of Languages, Politics and Translation.

Our event coincides in time with another event co-organized by the European School of Languages, Politics and Translation, which might be of interest to our participants: it is the ‘Translation in Music’ symposium, held on 25-26 May 2014. Please see the following website for details: www.cardiff.ac.uk/music/translationinmusic

Cynhadledd Ôl-Raddedigion Prifysgol Caerdydd, 27 Mai 2014

Y Cyfieithydd: Cymhwysedd, Cymwysterau a Chreadigrwydd

Y prif siaradwr: Yr Athro Theo Hermans (Coleg y Brifysgol, Llundain)

Er bod ‘y cyfieithydd’ wrth galon llawer o ymchwil mewn astudiaethau cyfieithu a disgyblaethau eraill, fe welwn ni, o astudio ‘y cyfieithydd’ yn fanylach, ei fod yn gysyniad difyr o niwlog.  Mae’r gynhadledd hon yn gwahodd ymchwilwyr ôl-raddedig o’r celfyddydau a’r dyniaethau, y gwyddorau cymdeithasol a meysydd eraill i ailymweld â’r gwaith ar ffigur y cyfieithydd a’r meini prawf sy’n cyfrannu i’n dealltwriaeth o’r persona amlochrog, a hyrwyddo gwaith yn y maes hwnnw gan ganolbwyntio ar feini prawf fel cymhwysedd, cymwysterau a chreadigrwydd.

Er ein bod ni’n croesawu unrhyw bersbectif ar y cyfieithydd, gobeithiwn hefyd amlygu llinyn o waith argyfieithwyr cyfoes.  Er enghraifft, gallai fod yn ddadlennol ymchwilio i effaith technoleg a Gwe 2.0 ar gyfieithwyr ac ehangu gwaith diweddar ar gyfieithwyr sydd heb fod yn gyfieithwyr proffesiynol (e.e. cyfieithwyr-edmygwyr, cyfieithwyr-weithredwyr neu gyfieithwyr naturiol).  Gall cynhadledd yng Nghymru hefyd fod yn sefyllfa arbennig o briodol ar gyfer ystyried rôl y cyfieithydd wrth (ail-)lunio hunaniaethau grwpiau cyfoes, boed leol, byd-eang, cenedlaethol, traws-genedlaethol neu ‘ôl-genedlaethol’.  Maes arall y gellid ymchwilio iddo yw’r canfyddiadau ôl-fodern am anwadalwch ffiniau rhwng endidau sosio-ddiwyllianol ac artistig yn ogystal â’r cyfryngau, a’r gorgyffwrdd canfyddedig sy’n deillio o hynny rhwng ffigurau ‘y cyfieithydd’, yr ymfudwr, yr awdur, yr artist ac asiantau sosio-ddiwylliannol eraill.  Yn olaf, gellid cyfoethogi’r drafodaeth drwy ymchwilio i’r duedd gyfredol i gyfuno, yn fras, gysyniadau an-Orllewinol o gyfieithu a’r ‘cyfieithydd’.

Gall papurau drafod cwestiynau sy’n cynnwys yr isod, ond ni chyfyngir mohonynt i’r rhain:

–          Iaith a chymhwysedd cyfieithu/cyfieithu ar y pryd

–          Cymhwysedd technolegol ac arbenigedd pwnc

–          Hyfforddiant cyfieithu/cyfieithu ar y pryd a’r proffesiwn

–          Dwyieithrwydd, deuddiwylliannedd, cyfnewid cod

–          Cyfieithwyr/cyfieithwyr ar y pryd sydd heb fod yn rhai proffesiynol

–          Cymwysterau ac awdurdod y cyfieithydd

–          Y cyfieithydd a hunaniaeth y grŵp (lleol, cenedlaethol, byd-eang a.y.b.)

–          Hunaniaeth ac amlygrwydd y cyfieithydd

–          Creadigrwydd a chrefft y cyfieithydd

–          Addasu a chyfieithu rhyng-gyfryngol

–          Y cyfieithydd a’r artist (awdur, cerddor, crëwr ffilmiau a.y.b.)

–          Y cyfieithu a’r ymfudwr

–          Y cyfieithydd a chyfathrebu rhwng meysydd gwybodaeth

–          Y cyfieithydd: ddoe a heddiw

Anfonwch gynnig 300-gair ar gyfer cyflwyniad 20-munud, ynghyd â nodyn bywgraffyddol byr ithe.translator.pg.conference@gmail.com erbyn 31 Mawrth 2014.  Byddwn yn eich hysbysu o’r canlyniadau erbyn 5 Ebrill 2014 (cysylltwch os oes angen ymateb cynt er mwyn i chi allu mynychu).  Defnyddiwch yr un cyfeiriad os bydd gennych chi gwestiwn.

Rhowch wybod os hoffech gyflw

About Erica Mena

Erica Mena is a Puerto Rican poet, translator, and book artist. Pronouns: they/them.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s